Khóa học

Khóa Học Lập Trình ReactJS Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Khóa học lập trình ReactJS cung cấp các kiến thức cơ bản và nâng cao như: Hooks, Redux, Sagas, Routing, Firebase ,… Rèn luyện kỹ năng với hơn 100 bài tập thực hành và tự làm dự án thực tế ngay trong buổi học.

Khóa học ReactJS Zero To Hero

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH KIẾN THỨC

Chính sách bảo hành kiến thức chỉ có duy nhất tại LetDiv.

Cuối mỗi buổi học, học viên sẽ điền vào bảng theo dõi là hiểu hoặc cần hỗ trợ. Giảng viên hoặc trợ giảng sẽ giúp đỡ học viên ngay trong ngày.

Hệ thống hàng trăm bài tập rèn luyện bổ sung từ dễ đến nâng cao.

Nếu kiểm tra không đạt yêu cầu, bạn sẽ được kèm riêng cho đến khi đạt yêu cầu.

Không còn nỗi lo không theo kịp chương trình.

Chính sách bảo hành kiến thức cam kết 100% học viên đạt yêu cầu sau khi kết thúc khóa học.

Khóa học lập trình ReactJS phù hợp với ai?

 • Có đam mê thiết kế, lập trình web.
 • Tự học ReactJS nhưng mà vẫn chưa cảm thấy tự tin.
 • Cảm thấy khó hiểu với các kiến thức như: Hooks, Redux,…
 • Muốn tìm hiểu một trong những Framework Frontend mạnh nhất hiện nay.
 • Học viên có định hướng trở thành lập trình viên Frontend hoặc Fullstack.

BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC NHỮNG GÌ ?

 • Xây dựng dự án quy mô doanh nghiệp bằng React và triển khai lên cloud ngay trong buổi học.
 • Cách tối ưu performance và khả năng kế thừa, mở rộng.
 • Các chức năng mới nhất của React như Hooks, Context API, Suspense, React Lazy,…
 • Sử dụng thành thạo hệ sinh thái trong React từ zero.
 • Sử dụng Redux, Redux Thunk và Redux Saga.
 • Tích hợp GraphQL vào ứng dụng.
 • Quản lý state một cách hiệu quả.
 • Setup authentication và user accounts.
 • Sử dụng Firebase để build một ứng dụng Full-stack.
 • Làm thế nào để làm việc với các lập trình viên trong team hiệu quả.
 • Các Design Pattern phổ biến của React.
 • Học cách viết CSS trong JS với Styled-components.
 • Routing với React Router.
 • Chuyển đổi ứng dụng thành Progressive Web Apps.
 • Testing ứng dụng với Jest, Enzyme và snapshot testing.
 • Tích hợp hệ thống online payment với Stripe API.
 • Sử dụng các cú pháp ES6/ES7/ES8/ES9/ES10/ES11 để viết code gọn hơn.
Bạn sẽ học được những gì

Quy trình đào tạo 1 kèm 1

Quy trình đào tạo tại LetDiv

Hệ thống Training bài bản riêng từng học viên

training system của letdiv

 Nội dung khóa học

Giới thiệu
 • Giới thiệu tổng quan về khóa học.
 • Hướng dẫn cài đặt VS Code.
Khái Niệm Nền Tảng Của React
 • Khái niệm React.
 • Declarative vs Imperative.
 • Component Architecture.
 • Data một chiều.
 • UI Library.
React Cơ Bản
 • Cài đặt môi trường.
 • NPM vs YARN.
 • Cấu hình VSCode.
 • Hooks vs Classes.
 • Class Components.
 • Chi tiết về JSX.
 • Dynamic Content.
 • Fetching Content.
 • Cấu trúc folder cho ứng dụng.
 • State vs Props.
 • React Events.
 • Filtering State.
 • Thực hành.
 • Class Methods và Arrow Functions.
 • Deploying ứng dụng.
 • React và ReactDOM.
 • VirtualDOM + Undirectional Data Flow
 • Asynchronous setState.
 • Giới thiệu Life cycle Methods.
 • React Lifecycle Methods – Mounting.
 • React Lifecycle Methods – Updating.
 • React Lifecycle Methods – Unmounting.
 • Khi nào sử dụng function component và class component.
Dự án: Cấu Hình E-commerce Project
 • Giới thiệu tổng quan.
 • E-commerce Homepage.
 • Project Files + Modules.
 • Cấu trúc Component.
 • Homepage và Directory Component.
 • Styling Menu Items.
 • Tích hợp Google fonts.
Dự án: React Router và Routing
 • Điều hướng với React Router.
 • Tích hợp React Router vào dự án.
 • React Router Dom.
 • withRouter().
Dự án: Form + Components.
 • Setup Data.
 • Shop Page.
 • Collection Item.
 • Header Component.
 • Học cách import SVG trong React.
 • Giới thiệu Form trong React.
 • Form Input Component.
 • Custom Button Component.
Dự án: Firebase + User Authentication
 • Giới thiệu Firebase.
 • Thêm Project mới cho Firebase.
 • Google Sign In Authentication.
 • Firebase Firestore.
 • Dùng Firebase để chứa thông tin user.
 • Sign Up Component
 • Sign Up với Email và Password.
 • Sign In với Email và Password.
 • Firebase unsubscribe method.
Dự án: Redux 1
 • Giới thiệu Redux.
 • Khái niệm Redux.
 • Cài đặt Redux trong dự án.
 • Redux Actions và Reducers.
 • connect() và mapStateToProps.
 • mapDispatchToProps.
 • User Redirect và User Action Type.
 • Cart Component.
 • Cart Dropdown Component.
 • Thực thi Redux trong Cart Component.
 • Thêm Style cho Cart Component.
 • Cart Item Reducer.
 • Cart Item Component.
 • Selectors trong Redux.
 • Reselect Library.
 • User Selectors.
 • Checkout Page.
 • Extensible Code.
 • Dispatch Action Shorthand.
 • Checkout Item Component.
 • Remove Items From Cart.
 • Remove Items lúc Checkout.
Dự án: Session Storage + Persistence
 • Giới thiệu về Local Storage và Session Storage.
 • Redux Persist.
Dự án: Redux 2
 • Directory State Into Redux.
 • Collection State Into Redux.
 • Tổng kết Redux.
Dự án: Routing Nâng Cao
 • Nested Routing trong Shop Page.
 • Cải thiện tên Component.
 • Collection Routing và Selector.
 • Memoizing selectCollection và collectionUrlParam.
 • Currying.
Dự án: State Normalization
 • Data Normalization + Collection Page.
 • Luồng data trong ứng dụng.
 • Phân tích luồng data.
Dự án: Stripe Payments 1
 • Giới thiệu Stripe.
 • Tích hợp Stripe.
Dự án: Triển Khai Lên Cloud
 • Triển khai lên Heroku.
 • Liên kết Github đến Heroku.
 • Tối ưu Production Build.
Dự án: CSS trong JS với Styled-components
 • Giới thiệu styled-components.
 • Tích hợp styled-components vào ứng dụng.
Dự án: Redux Nâng Cao + Firebase
 • Chuyển Shop data lên Firebase.
 • Dùng Firebase để lấy Shop data.
 • Thêm Shop Data vào Redux.
Dự án: HOC Patterns
 • Tìm hiểu HOC Patterns.
 • Ứng dụng withSpinner HOC.
Dự án: Asynchronous Redux
 • Observables + Observer Pattern.
 • Promise Pattern.
 • Redux Thunk.
 • Debugging Code.
Dự án: Container Pattern
 • Giới thiệu Container Pattern.
 • Tích hợp Container Pattern vào dự án.
Dự án: Redux-Saga
 • Giới thiệu Saga là gì.
 • Luồng thực thi của Saga.
 • redux-saga
 • Chuyển Redux Thunk sang Saga.
 • take(), takeEvery(), takeLatest().
 • Root Saga.
 • Đăng nhập Google bằng Sagas.
 • Tạo Persistence.
 • Logout bằng Sagas.
 • Xóa toàn bộ item trong giỏ hàng bằng Saga.
 • Đăng ký bằng Saga.
Dự án: React Hooks
 • Giới thiệu React Hooks (useState).
 • Tìm hiểu tại sao nên dùng React Hooks.
 • useEffect.
 • Hook Rules.
 • Chuyển đổi Class Component với useState.
 • useEffect Cheat Sheet.
 • Custom Hooks.
 • useReducer.
Dự án: React Hooks Nâng Cao
 • React-Redux Hooks
 • useDispatch.
 • useParams.
 • useEffect.
 • useMemo.
 • useLayoutEffect.
Dự án: Stripe Payments 2 - Back-end
 • Giới thiệu Back-end là gì.
 • Xây dựng Server cơ bản cho dự án.
 • Backend Payment Route.
 • Kết nối Client đến Server.
 • Triển khai lên Production.
Dự án: Context API
 • Giới thiệu Context API.
 • Context Consumer + useContext Hook.
 • Context Provider.
 • Cart Context.
 • Provider Context Pattern.
 • Redux vs Context API.
Dự án: GraphQL + Apollo
 • Giới thiệu GraphQL và Apollo.
 • Apollo Container.
 • Query với Variables.
 • GraphQL vs Redux.
 • Mutations On The Client.
 • Thêm Items với Apollo.
 • CartItem Count với Apollo.
 • Tìm hiểu khi nào nên sử dụng GraphQL.
Dự án: Mobile Support
 • Hỗ trợ giao diện mobile cho dự án.
Dự án: React Performance
 • Giới thiệu kỹ thuật Splitting.
 • React Lazy + Suspense.
 • Error Boundaries.
 • React.memo, PureComponent, shouldComponentUpdate.
 • useCallback.
 • useMemo.
 • Gzipping và Compression.
 • React <Profiler>.
 • React Performance Cheat Sheet.
Các Câu Hỏi Phỏng Vấn Thường Gặp
 • Giảng viên chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn.
 • Hướng dẫn chi tiết làm thế nào để trả lời phỏng vấn tốt nhất.
Progressive Web App
 • Giới thiệu.
 • PWA – HTTPS.
 • Hướng dẫn chuyển đổi dự án sang PWA.
Firebase Security
 • Học về các quy tắc bảo mật trong Firebase.
 • User Security Rule.
 • Others Security Rule.
Testing Trong React
 • Các kiểu Test trong React.
 • Các thư viện Test.
 • Unit Tests
 • Integration Tests.
 • Automation Testing.
 • Cấu hình Jest.
 • Asynchronous Tests
 • Mocks và Spies
 • Enzyme vs React Testing Library.
 • Snapshot Testing.
 • Snapshot Testing + Code Coverage.
 • Testing Stateful Components.
 • Testing Connected Components.
 • Testing Reducers.
 • Testing Actions.
Webpack + Babel
 • Giới thiệu Webpack + Babel.
 • Cấu hình Webpack.
Dự Án Cuối Kỳ
 • Giảng viên hướng dẫn học viên làm dự án cuối kỳ.
 • Tổng kết.

Yêu cầu đầu vào

 • Có kiến thức cơ bản: JavaScript + HTML + CSS. Nếu bạn chưa có các kiến thức cơ bản này vui lòng học trước Khoá Học JavaScriptKhóa Học HTML CSS.
 • Yêu cầu có máy tính cá nhân để thực hành.

Quyền lợi khi tham gia khóa học

 • HOÀN TIỀN 100% HỌC PHÍ NẾU KHÔNG CÓ VIỆC LÀM SAU 6 THÁNG TỐT NGHIỆP KHÓA HỌC.
 • Áp dụng chính sách bảo hành kiến thức cho mỗi học viên.
 • Tất cả buổi học đều được ghi hình để học viên có thể xem lại bất cứ lúc nào.
 • Tiếp cận với hệ thống hơn 100 bài tập rèn luyện từ dễ đến khó.
 • Được tham gia học thử khóa học 2 buổi miễn phí.
 • Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật hoặc giấy xác nhận là con của thương binh liệt sỹ sẽ nhận được học bổng từ 50-100%.
 • Đăng ký theo nhóm sẽ được giảm 150.000 đồng.
 • Được dạy bởi giảng viên là Project Manager/Leader trong doanh nghiệp.
 • Khai giảng: 15/10
 • Thời lượng: 24 buổi (2 buổi/tuần)
 • Hình thức: Online trực tiếp
 • Ca học: 18h-21h – Thứ 6, 7
 • Học phí: 2.498.000đ (Chi tiết)
Tư vấn Đăng Ký Ngay Học thử miễn phí Zalo

Các khoá học khác

Khóa học Full Stack

Thời lượng 14 tháng

Khóa học React Native

Thời lượng 7.5 tháng

Khóa học Frontend

Thời lượng 7.5 tháng

Khóa học HTML CSS

Thời lượng 2 tháng

5 2 votes
Đánh giá
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments