Khóa học

Khoá học lập trình JavaScript từ cơ bản đến nâng cao

Khoá học Javascript từ cơ bản đến nâng cao dành cho tất cả mọi người! Nắm vững kiến thức bằng cách rèn luyện kĩ năng với các bài tập thực hành và tự xây dựng dự án riêng cho mình.

khoá học javascript

Khóa học JavaScript(JS) phù hợp với ai?

 • Yêu thích Javascript và muốn tìm hiểu tất tần tật và chuyên sâu hơn.
 • Bạn đã và đang cố gắng học Javascript nhưng: Vẫn thực sự không hiểu Javascript hoặc cảm thấy chưa đủ tự tin để code một dự án thực tế.
 • Thích thú và có ý định tìm hiểu các library/framework như React, Angular, Vue, hoặc Node.js trong tương lai.
 • Đã biết căn bản Javascript rồi và đang tìm kiếm khoá học để nâng cao kiến thức.
 • Muốn bắt đầu học lập trình: Javascript là ngôn ngữ tuyệt vời để bắt đầu!

BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC NHỮNG GÌ ?

 • Trở thành một lập trình viên Frontend JS chuyên nghiệp và tự tin từ con số 0.
 • Hiểu rõ cách thức hoạt động của ngôn ngữ lập trình Javascript.
 • Các kiến thức cơ bản HTML và CSS.
 • Các kiến thức căn bản: variables, if/else, operators, boolean logic, functions, arrays, objects, loops, strings,….
 • Lập trình hướng đối tượng (OOP): Classes, constructors, prototypal inheritance, encapsulationm,…
 • Bất đồng bộ trong Javascript (Asynchronous): Event loop, promises, sync/await, AJAX calls và APIs.
 • Sử dụng các công cụ phổ biến: NPM, Parcel, Babel và ES6 modules.
 • Tài liệu luyện tập thực hành và sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ LetDiv.
 • Có thể tự xây dựng cho riêng mình 6 dự án thú vị và thực chiến.
 • Cải thiện tư duy và suy nghĩ như một lập trình viên chuyên nghiệp: tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng nghiên cứu tài liệu, workflows.
 • Kiến thức ES6+: arrow functions, destructuring, spread operator, optional chaining (ES2020)…
 • Nắm vững những kiến thức nâng cao như “this”, higher-order functions, closures,…
 • Biết được cách cấu trúc hệ thống code bằng việc sử dụng flowchars và common patterns.
 • Rèn luyện kỹ năng với hơn 50+ bài tập thực hành ứng dụng.
 • Có thể tự tin định hướng riêng con đường lập trình của mình.

Nội dung khoá học JavaScript

Giới thiệu và cài đặt môi trường
 • Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình JavaScript và tổng quan toàn bộ khoá học
 • Cài đặt môi trường và Editor
Javascript cơ bản - Phần 1
 • Giới thiệu Javascript và ứng dụng tạo chương trình Hello World!
 • Liên kết File trong Javascript
 • Giá trị (Values) và biến (Variables)
 • Các kiểu dữ liệu
 • let, const và var
 • Các toán tử căn bản (Operators)
 • Thực hành
 • Strings và template Literals
 • Điều kiện if/else
 • Type Conversion và Coercion
 • Giá trị Truthy and Falsy
 • So sánh toán tử == và ===
 • Boolean Logic
 • Logical Operators
 • Câu lệnh switch
 • Statements và Expressions
 • The Conditional (Ternary) Operator
 • Giới thiệu các phiên bản Javascript: ES5, ES6+ và ESNext
Javascript cơ bản - Phần 2
 • Tìm hiểu strict mode
 • Functions
 • Khai báo Functions và Expressions
 • Arrow Functions
 • Gọi một Functions từ một Functions khác
 • Giới thiệu về Array
 • Các hàm trong Array
 • Giới thiệu về Object
 • Tìm hiểu về “.” và “[]” trong Object
 • Vòng lặp: The for loop
 • Tìm hiểu áp dụng vòng lặp với Array kết hợp với “break” và “continue”
 • Vòng lặp theo chiều ngược và vòng lặp lồng nhau
 • Vòng lặp với “while”
Kỹ năng lập trình và cấu hình môi trường Editor
 • Cấu hình Prettier và VS Code
 • Cài đặt Node.js và cấu hình môi trường Dev
 • Học cách “Tự học code một cách hiệu quả”
 • Làm thế nào để suy nghĩ như một Developer: Khả năng giải quyết vấn đề
 • Tận dụng nguồn tài nguyên internet như: Google, StackOverflow và MDN
 • Debugging (Sửa lỗi)
 • Debugging với Console và Breakpoints
Kiến thức cơ bản HTML & CSS
 • Cấu trúc HTML và các phần tử (Elements)
 • Attributes, Classes và IDs
 • Styling căn bản với CSS
 • Giới thiệu CSS Box Model
Tìm hiểu kiến thức Javascript trong trình duyệt: DOM và các Events cơ bản
 • Giới thiệu Dự Án #1: Game Đoán số
 • DOM là gì và thao tác với DOM
 • Lựa chọn và thao tác với các phần tử HTML (Elements)
 • Xử lý Click Events
 • Ứng dụng thực hiện Game Logic
 • Thao tác CSS Styles
 • Thêm chức năng Highscores
 • Chỉnh sửa code theo quy tắc DRY
 • Giới thiệu Dự Án #2: Model Window
 • Thao tác Classes
 • Xử lý sự kiện “Esc”
 • Giới thiệu Dự Án #3: Trò chơi đổ xí ngầu
 • Lập trình xí ngầu
 • Chuyển đổi người chơi
 • Hệ thống điểm
 • Ứng dụng reset trò chơi
Javascript thực sự hoạt động như thế nào
 • Tổng quan về Javascript
 • Javascript Engine và Runtime
 • Execution Contexts và The Call Stack
 • Scope và The Scope Chain
 • Thực hành Scoping
 • Biến môi trường: Hoisting và TDZ
 • Thực hành Hoisting và TDZ
 • “this” Keyword
 • Áp dụng “this” trong thực tế
 • Regular Functions và Arrow Functions
 • So sánh kiểu dữ liệu Primitives với Objects (Primitive với kiểu tham chiếu)
 • Kiểu dữ liệu Primitives và Objects trong thực tế
Cấu trúc dữ liệu, các toán tử hiện đại và chuỗi (String)
 • Kỹ thuật destructuring Arrays
 • Kỹ thuật destructuring Objects
 • Toán tử Spread (…)
 • Rest Pattern và Parameters
 • Short Circuiting (&& và ||)
 • Toán tử Nullish Coalescing
 • Vòng lặp Array: for-of
 • Enhanced Object Literals
 • Optional Chaining (?.)
 • Vòng lặp Object: Object Keys, Values, and Entries
 • Sets
 • Maps: Fundamentals
 • Maps: Iteration
 • Tóm tắt: Các trường hợp thực tế áp dụng cấu trúc dữ liệu
 • Thực hành
 • Thao tác với String
Chi tiết về Functions
 • Tham số mặc định (Default parameters)
 • Tìm hiểu về tham trị và tham chiếu
 • First-Class và Higher-Order Functions
 • Functions Accepting Callback Functions
 • Functions trả về Functions
 • Methods trong Object
 • The bind Method
 • Coding Challenge #1
 • Immediately Invoked Function Expressions (IIFE)
 • Closures
Thao tác với Arrays
 • Hàm căn bản trong Array
 • Vòng lặp Array: forEach
 • forEach với Maps và Sets
 • Dự án: Bankist App
 • Tạo phần tử DOM
 • Giới thiệu Data Transformations: map, filter, reduce
 • Áp dụng map method trong thực tế
 • Tính toán username
 • Áp dụng filter method trong thực tế
 • Áp dụng reduce method trong thực tế
 • Thực hành
 • The Magic of Chaining Methods
 • The find Method
 • Thực hiện màn hình Login
 • Thực hiện chức năng giao dịch
 • The findIndex Method
 • some và every
 • flat và flatMap
 • Sorting Arrays
 • Giới thiệu một số cách khác để khởi tạo Array
 • Tổng hợp: phân biệt trường hợp cụ thể để sử dụng Array Method phù hợp
Kiểu Numbers, Dates, Intl và Timers
 • Ép kiểu và kiểm tra Numbers
 • Math và Rounding
 • Toán tử Remainder
 • Làm việc với BigInt
 • Khởi tạo Dates
 • Thêm Dates vào “Bankist” App
 • Các phép toán của Dates
 • Internationalizing Dates (Intl)
 • Internationalizing Numbers (Intl)
 • Timers: setTimeout và setInterval
 • Thực hiện bộ đếm ngược thời gian (Countdown Timer)
DOM và Events nâng cao
 • Dự án “Bankist” Website
 • Tìm hiểu chi tiết cách hoạt động của DOM 
 • Chọn, Khởi tạo và Xoá Elements
 • Styles, Attributes và Classes
 • Ứng dụng tạo Scroll mượt mà cho dự án
 • Các kiểu Events và Event Handlers
 • Event Propagation: Bubbling và Capturing
 • Event Propagation trong thực tế
 • Event Delegation: Thực hiện điều hướng trang (Page Navigation)
 • DOM Traversing
 • Xây dựng Tabbed Component
 • Truyền tham số đến Event Handlers
 • Xây dựng Sticky Navigation: The Scroll Event
 • The Intersection Observer API
 • Hiển thị các Elements khi Scroll
 • Lazy Loading Images
 • Xây dựng Slider Component
 • Vòng đời của DOM Events
 • Efficient Script Loading: defer và async
Lập trình hướng đối tượng (OPP) với Javascript
 • Lập trình hướng đối tượng (OOP) là gì?
 • OOP trong Javascript
 • Constructor Functions và The new Operator
 • Prototypes
 • Prototypal Inheritance và The Prototype Chain
 • Prototypal Inheritance trong Object
 • Ứng dụng thực hành
 • ES6 Classes
 • Setters và Getters
 • Static Method
 • Object.create
 • Kế thừa “Classes”: ES6 Classes
 • Kế thừa “Classes”: Object.create
 • Ví dụ các Class khác
 • Encapsulation: Protected Properties và Methods
 • Encapsulation: Private Class Fields và Methods
 • Chaining Methods
 • Tổng hợp ES6 Classes
Mapty App: Mapty App: OOP, Geolocation, External Libraries…
 • Tổng quan về dự án
 • Làm thế nào để lập kế hoạch một dự án Web
 • Sử dụng Geolocation API
 • Sử dụng thư viện Leaflet để hiển thị bản đồ
 • Hiển thị Map Marker
 • Rendering Workout Input Form
 • Cấu trúc dự án
 • Refactoring cấu trúc dự án
 • Quản lý Workout Data: Tạo Classes
 • Khởi tạo một New Workout
 • Rendering Workouts
 • Di chuyển Market khi click
 • Thao tác với localStorage
Asynchronous JavaScript: Promises, Async/Await, và AJAX
 • Bất đồng bộ trong Javascript, AJAX và APIs
 • Ứng dụng gọi AJAX lần đầu tiên: XMLHttpRequest
 • Tìm hiểu cách một trang Web hoạt động: Requests và Responses
 • Giới thiệu “Callback Hell”
 • Promises và Fetch API
 • Consuming Promises
 • Chaining Promises
 • Ứng dụng xử lý Rejected Promises
 • Throwing Errors Manually
 • Tìm hiểu bản chất Asynchronous: The Event Loop
 • Event Loop trong thực tế
 • Xây dựng Promise đơn giản
 • Promisifying the Geolocation API
 • Thực hành
 • Consuming Promises with Async/Await
 • Error Handling With try…catch
 • Returning giá trị từ Async Functions
 • Chạy song song các Promises
 • Other Promise Combinators: race, allSettled và any
Quy trình phát triển JavaScript hiện đại: Modules, Tooling và Functional
 • Giới thiệu tổng quan quy trình phát triển Javascript hiện đại
 • Tổng quan về Modules trong Javascript
 • Exporting và Importing trong ES6
 • The Module Pattern
 • CommonJS Modules
 • Giới thiệu nhanh về Command Line
 • Giới thiệu NPM
 • Đóng gói với Parcel và NPM Scripts
 • Cấu hình Babel và Polyfilling
 • Review: Cách viết code gọn trong Javascript hiện đại
 • Ứng dụng sửa Code xấu
 • Declarative và Functional JavaScript Principles
Forkify App: Xây dựng một ứng dụng hiện đại
 • Giới thiệu tổng quan và lên kế hoạch về dự án
 • Loading công thức bằng API
 • Hiển thị công thức
 • Listening For load and hashchange Events
 • Cấu trúc mô hình MVC
 • Refactoring code thành mô hình MVC
 • Helpers và Configuration Files
 • Event Handlers in MVC: Publisher-Subscriber Pattern
 • Xây dựng Error và Success Messages
 • Xây dựng hiển thị kết quả tìm kiếm
 • Xây dựng phân trang
 • Lên kế hoạch dự án – Phần 2
 • Cập nhật công thức
 • Xây dựng thuật toán Update DOM
 • Xây dựng Bookmarks
 • Chứa Bookmarks bằng localStorage
 • Lên kế hoạch dự án – Phần 3
 • Upload công thức mới
Tìm hiểu, cấu hình GIT và đưa Forkify App lên Internet
 • Triển khai đơn giản với Netlify
 • Cài đặt Git và GitHub
 • Git cơ bản
 • Đưa dự án lên GitHub
 • Cấu hình Continuous Integration (CI) với Netlify
Hoàn thành!!!
 • Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp

Yêu cầu đầu vào

 • Không cần có kiến thức Code để tham gia khóa học này!
 • Yêu cầu có máy tính cá nhân để thực hành.

Quyền lợi

 • HOÀN TIỀN 100% HỌC PHÍ NẾU KẾT QUẢ HỌC TẬP KHÔNG ĐẠT HIỆU QUẢ.
 • Hỗ trợ trả góp học phí 0%.
 • Được tham gia học thử khóa học 1 tuần miễn phí.
 • Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật hoặc giấy xác nhận là con của thương binh liệt sỹ sẽ nhận được học bổng từ 50-100%.
 • Học viên đang là HSSV hoặc đăng ký theo nhóm sẽ được giảm 250.000 đồng.
 • Học viên cũ của trung tâm sẽ được giảm 10% giá trị khóa học.
 • Được dạy bởi giảng viên là Project Manager/Leader trong doanh nghiệp.

Thông tin

Javascript(JS) là ngôn ngữ được ứng dụng phổ biến nhất hiện nay. Tất cả các trang web điều được xây dựng bằng Javascript. Lập trình viên Javascript đang được trả lương thuộc top đầu trên thị trường việc làm.

Đây là nguyên nhân tại sao bạn phải học, nắm chắc Javascript. Và bạn đã tìm đúng nơi học phù hợp!

Tại sao khóa học JavaScript từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với bạn?

Khóa học lập trình cung cấp tất cả các kiến thức để giúp bạn đi từ những kiến thức căn bản nhất của Javascript đến khi có thể tự tin xây dựng riêng cho mình các ứng dụng hiện đại và phức tạp.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước một, thông qua các bài tập code thực hành, các lý thuyết quan trọng để biết rõ bản chất của Javascript và ứng dụng kiến thức được học để xây dựng project.

Bạn sẽ được học làm thế nào để có thể tư duy như một lập trình viên chuyên nghiệp, cách lên kế hoạch xây dựng các chức năng cần thiết cho ứng dụng, biết cách kiến trúc code của mình khoa học hơn, debug code và rất nhiều kĩ năng thực chiến khác.

Không giống những khóa học khác trên thị trường, khóa học lập trình của chúng tôi bao gồm tất cả các kiến thức căn bản, trung bình, nâng cao và thậm chí là chuyên sâu. Vì vậy, sau khi hoàn thành khóa học này bạn sẽ không cần học thêm bất kì khóa học nào khác để trở thành một Developer Javascript chuyên nghiệp.

 • Thời lượng: 3 tháng (2-3 buổi/tuần)
 • Sĩ số: 6-8 học viên
 • Hình thức: Online/Offline
 • Ca học: 18h-21h
Tư vấn Đăng Ký Ngay Zalo

Các khoá học khác

Khóa học Full Stack

Thời lượng 14 tháng

Khóa học Frontend

Thời lượng 7.5 tháng

Khóa học React Native

Thời lượng 7.5 tháng

Khóa học HTML CSS

Thời lượng 2 tháng

5 1 vote
Đánh giá
guest
18 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Ngọc Bích Vân

cho em hỏi về học phí của khóa học, và nếu học 100% online thì có được không?
Và cho em xin tài liệu tham khảo (nếu có thể) để xem chương trình có phù hợp với nguyện vọng của em không ạ. Em cám ơn !

Nguyễn Ngọc Bích Vân

cho em hỏi về học phí của khóa học, và nếu học 100% online thì có được không?

Hạnh

cho mình hỏi khóa học này học phí thế nào ạ ?

Quỳnh Trang

cho em hỏi học phí khóa học với ạ.

Tuấn

Cho mk hỏi chi phí của khóa jascip này là bao nhiêu v ạ

linh

Chi phí học là bao nhiêu ạ

Sang

địa chỉ học offline ở đâu ạ?

Ngọc Hân

Cho em xin địa chỉ của trung tâm ở tp Hồ Chí Minh với

Mạnh Tín

Khoá học này có ở Hồ Chí Minh không vậy?